Energopārvaldības politika

AS “Virši-A“ (turpmāk tekstā – Uzņēmums) apņemas monitorēt, pētīt, meklēt jaunas metodes un paņēmienus, kā arī nepārtraukti  uzlabot un pilnveidot enerģijas  izmantošanas efektivitāti.Kā pirmo, svarīgāko uzdevumu, uzsākot virzību uz energoefektīvas sistēmas izveidošanu, uzņēmums ir definējis atklāt un izstrādāt teerminētu programmu nelietderīgi izmantotās enerģijas apjomu samazināšanai.

Uzņēmuma augstākā vadība, speciālisti un darbinieki izprot energoefektivitāti kā iespēju sasniegt  augstākus rezultātus vai nodrošināt augstāku  veiktspēju, izmantojot analogu iepriekšējam līmenim, vai zemāku par iepriekšējo līmeni enerģijas patēriņu. Lai noteiktu uzņēmuma energoefektivitāti, tiek apzināti gan absolūtie energopatēriņa rādītāji, gan energopatēriņa  samazināšana attiecībā pret izmērāmām pamatdarbības vienībām (energoefektivitāte uz 1 EUR apgozījuma,  energoefektivitāte uz 1 degvielas uzpildes staciju, energoefektivitāte uz 1 kv/m, energoefektivitāte uz vienu pārdoto degvielas litru, energoefektivitāte uz 1 pārvadāto degvielas tonnu, energoefektivitāte uz 1 nobraukto km, energoefektivitāte uz vienu darbinieku).

Šie rādītāji tiek uzskatīti par AS “Virši-A“  energoefektivitātes kritērijiem, protams, atbildīgi  nodrošinot arī to iespaidu uz klimatu un citiem vides faktoriem.

Uzņēmums apņemas nodrošināt pietiekamu informācijas, darbinieku un materiālo resursu pieejamību, lai nodrošinātu energoefektivitātes pilnveidojumus nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Energopārvaldības sistēmas izpildījuma pilnveidošanas ietvaros tiks nodrošināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi, to skaitā personāla kompetences, prasmju un iemaņu  pilnveidošana.

Ieviešot starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasības, augstākā vadība apņemas īstenot energoefektivitāti veicinošus pasākumus: Izsludinot iepirkumus, iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunos attīstības projektus, AS “Virši-A“ apņemas izvērtēt to energoefektivitāti kā vienu no  būtiskākajiem kritērijiem.   

Uzņēmuma augstākā vadība apņemas sekot  likumdošanas prasībām un tiekties rīkoties saskaņā ar EU regulu, LR likumu, MK noteikumu  un citām energopārvaldības jomas normatīvajām prasībām.

Sertifikāts